Slyte Byalag

I Slyte by har man haft ett byalag under många år. Vi har fått tillgång till Byalaget protokollsbok för åren 1876 – 1986.

— Sidan är under uppbyggnad —
Har du synpunkter på sidan eller mera information är du väkommen att höra av dig till Kjell Isacson 0705-21 40 90. kjell@golstavik.se

Protokoll från 1878 till 1985 kommer att läggas upp undan för undan.

Bystämma 1876-04-11

År 1876 den 11 Aprill hölls i Slyte Bygrannar Ordinarie Bystämma då följande ärenden kom under behandling.

§ 1

Befriades Albert Larsson från Åldermannabefattning och i hans ställe valdes Jacob Jacobsson.

§ 2

Beslutades att Noten skulle få hela bylaget gemensamt dragas, och den fisk som erhålles likaså gemensamt delas. Samt att Ryssjor, Nät Ljustrin eller hvad det vara må, ej får af någon enskild af bylaget användas å dess Gemensamma fiskvatten vid vite af 10 Kronor. Utan  må då hela bylaget om de få öfverenskomma utsätta något sådant fär ej noten kan dragas.

§ 3

Bytjur håller Lars Erssob fortfarande efter samma villkor spm föregående år.

§ 4

Tjurbetet vid Österängen får Lars Olof Olsson fortfarande innehafva mot Åtta kronor per år.

§ 5

Orne Åtager sig Lars Ersson att hålla för Bylagets räkning mot en afgift af fem Kronor för hvarje betäckt sugga.

§ 6

Angående den gemensamma Snöskottningen öfverenskoms att hvar och en skall hålla sina wäglotter öppna under Wintertiden.

Med denna öfverenskommelse förklara vi oss alla nöjda som med våra namn försäkrar.

Slyte by som ofvan

S. M Moberg   Jacob Jacobsson
Lars Ersson     S Johan Person
Lars Andersson   Per Erik Perssons Enka
                            Lars Albert Larsson

Bystämma 1877-04-30

År 1877 den 30 April höllo Slyte Bygrannar Ordinarie Bystämma då följande ärenden kom under behandling.

§ 1

Befriades Jakob Jakobsson från Åldermannabefattningen och i hans ställe valdes Lars Andersson.

§ 2

Beslutades att Noten skulle få hela bylaget gemensamt dragas, och den fisk som erhålles likaså gemensamt delas. Samt att Ryssjor, Nät Ljustrin eller hvad det vara må, ej får af någon enskild af bylaget användas å dess Gemensamma fiskvatten vid vite af 10 Kronor. Utan  Ryssjor Nät och Ljustring skall gemensamt af hela bylaget begagnas där ej Noten kan dragas.

§ 3

Bytjur åtager sig Lars Ersson att hålla mot det att erhålla ett dagsverke föt hvarje ko som bestiges och får begagna det

Tjurbete som är beläget vis sjön i hulltet.

§ 4

Tjurbetet vid Österängen får Lars Olof Olsson fortfarande innehafva mot 8 kronor per år.

§ 5

Orne Åtager sig Lars Ersson att hålla för Bylagets räkning mot en afgift af 3 kronor för hvarje betäckt sugga detta tager sin början 1 Aprill detta år räcker till samma dato 1878.

§ 6

Angående Snöskottningen kommer att bli som föregående år.

Med denna öfverenskommelse förklara vi oss alla möjda som med våra namn försäkras af Slyte By som ofvan.

                                                      Jacob Jacobsson
Erik Anderssons Enka    S. M.  Moberg
Lars Ersson  Albert Larsson  Lars Andersson
Johan Erik Pehrsson  Johan Persson
Gustaf Persson

Bystämma 1986-08-28

Protokoll fört vid Bystämma med Slyte Bymän i Lillkyrka Bygdegård Torsdag 860828

Närvarande: Aringsjö Sandahl Bertilsson Haglund Söderberg Pettersson Rudolfsson Thorén Axelsson.

§ 1

Till ordförande för stämman valdes Stig Axelsson.

§ 2

Till justeringsman valdes Kjell Söderberg.

§ 3

Föregående Bystämmas protokoll upplästes och godkändes.

§ 4

Kassören redogjorde för de ekonomiska ställningen. Rapporten godkändes.

§ 5

Till ålderman för 1986 valdes Carl Erik Carlsson.

§ 6

Jakt och fiske arrendet fastställdes till 10:-.

§ 7

Då det visade sig att kostnaderna för nya bryggor och uppstädning av badplatsen blivit större än beräknat

beslöt man att höja avgiften för båtplatser. Beslöts att båtavgiften för samtliga båtar under 1986 skall vara 60:- plus att man under 1986 tar ut en extra avgift på 100 :- per båtplats. Båtplatsavgiften blir alltså 160:-

§ 8

Till kassör för 1986 valdes Valter Thorén.

§ 9

Arbetet med uppstädning Fogdören återstår samt att arbetet med bryggor skall fortsätta.

§ 10

Förklarades mötet avslutat.

                                       Dag som ovan
                                       Stig Axelsson

 

Justerat: