GDPR-policy

GDPR-policy för Glanshammars Sockenmagasin

GDPR och Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och kallas på svenska för Dataskyddsförordningen. Den ersätter PUL (den svenska personuppgiftslagen) som trädde i kraft 1998.

Uppgiftsminimering
Glanshammars Sockenmagasin tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla Hembygdsföreningens verksamhet och den kommunikation som är nödvändig med föreningens medlemmar. Den information som Hembygdsföreningen behöver från medlemmarna beskrivs nedan och inga andra uppgifter registreras.

Glanshammars Sockenmagasin hanterar nödvändiga personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi, dels för att använda i föreningens interna arbete och dels för att kunna kommunicera med våra medlemmar på olika sätt. Vi avser inte att lagra information rörande exempelvis hälsa, sexuell läggning, religion eller politisk uppfattning i något register. Vi lämnar inga personuppgifter vidare, annat än antal medlemmar.

Grund för Glanshammars Sockenmagasins personuppgiftshantering
Grund för Glanshammars Sockenmagasins personuppgiftshantering är det avtal som ingås med medlemmen vid inbetalning av medlemsavgiften. Vid medlemskap i Glanshammars Sockenmagasin omfattas medlemmen av föreningen och dess stadgar.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen uppmanar alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt telefonnummer.

Styrelsen är ansvarig för Glanshammars Sockenmagasins personuppgiftsfrågor och detta hanteras av den styrelsemedlem som sköter medlemsregistret.

Om en medlem begär att dennes uppgifter tas bort eller ändras verkställs detta av den personuppgiftsansvarige, förutsatt att de inte längre behövs för något ändamål.

Styrelsen följer årligen upp att föreningen arbetar i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och anmäler eventuella intrång eller risk att uppgifter hamnat i orätta händer till Dataskyddsinspektionen.

Publicerad 2020-01-17